วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธีตั้งค่า IP ในระบบเครือข่าย LAN
หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปสามารถติดตั้งระบบเครือข่าย LAN ขึ้นเพื่อใช้ทรัพยากรในหน่วยงานร่วมกันได้ เช่น เครื่อง Printer, ไฟล์ข้อมูล และ โปรแกรมใช้งาน เป็นต้น โดยจะต้องตั้งค่า IP ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำกัน มีขั้นตอนดังนี้

1 ตรวจสอบว่า ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้ง LAN Card ไว้แล้ว โดยดูที่ด้านหลังของเครื่องจะมีช่องสำหรับเสียบสาย LAN ให้นำสาย LAN ไปเสียบ อีกด้านหนึ่งของสาย LAN นำไปเสียบกับ HUB ถ้าเปิด
2 เครื่อคอมพิวเตอร์จะพบว่ามีไฟสัญญาณเกิดขึ้นที่ HUB
เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้งาน ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ถาม Username และ Password ให้ใส่ค่า Uaername และ Password ลงไปด้วย เพื่อบอกว่าเรากำลังเข้าใช้งานในเครือข่ายด้วย
3 วิธีตั้งค่า IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย LAN
1) กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ME ให้ดำเนินการดังนี้
ก.ให้สังเกตที่หน้าจอภาพ à คลิกขวาที่ icon ชื่อ My Network Places à คลิกขวา เลือก Properties
ข.ที่ TAB “Configuration” ให้คลิกที่ File and Print Sharing à คลิกที่ช่องว่าง I want to be able to give others ทั้ง 2 ช่องให้เกิดเครื่องหมายถูกด้านหน้า à คลิก OK
ค.ให้คลิกที่ TCP/IP à 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controlled(ชื่อการ์ด LAN นี้แตกต่างกันไปตามยี่ห้อของแต่ละเครื่อง) à คลิกที่ Properties
ง.เลือกคลิกที่ TAB “IPAddress” à คลิกเลือก Specify an IP address ที่ช่อง IP Address ให้พิมพ์ค่า IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ โดยท่านต้องกำหนดให้ ค่าสามช่วงแรกมีค่าเหมือนกัน เช่น 192.168.11 หรือ 192.168.10 ถ้ามีระบบเครือข่ายอยู่แล้วให้ตรวจสอบก่อนว่าเครือข่ายนั้นใช้ค่าใดอยู่ก็ให้ตั้งค่าตามนั้น à ส่วนค่าในช่วงที่ 4 จะต้องกำหนดให้ไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-255
จ.ที่ช่อง Subnet Mask ให้พิมพ์ค่า 255.255.255.0 เหมือนกันทุกเครื่อง à คลิก OK à จะกลับไปสู่หน้าจอดังรูปที่1
ฉ.ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย à ให้คลิกเลือก TAB ชื่อ Identification
ช.ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ เช่น PC11-164 ชื่อนี้จะปรากฎให้เห็นในระบบเครือข่าย
ซ.ให้พิมพ์ชื่อ Workgroup เช่น and ทั้งนี้ถ้ามีระบบเครือข่ายอยู่แล้ว จะต้องกำหนดให้ตรงกับเครื่องอื่นที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายด้วย ถ้าหากไม่ทราบต้องไปเปิดดูที่เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
ฌ.ให้พิมพ์คำอธิบายชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทราบว่าใครใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เช่น กองอาหารสัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบ Ratikarn à คลิก OK à เครื่องจะถามให้ Boot เครื่องใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าในระบบเครือข่าย LAN

2) กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ให้ดำเนินการดังนี้
ก ดับเบิลคลิกที่ My computer à ซึ่งอยู่ที่หน้าจอด้านซ้าย
ข. คลิกที่ My Network Places
ค คลิกที่ View network connection à คลิกขวาที่
ง.ที่ช่อง This connection uses the fllowing items: คลิกที่
จ. à คลิก Properties à จะได้รูปที่ 7 à คลิกเลือก Use the following IP address à ที่ช่อง IP Address ให้พิมพ์ค่า IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ โดยท่านต้องกำหนดให้ ค่าสามช่วงแรกมีค่าเหมือนกัน เช่น 192.168.11 หรือ 192.168.10 ถ้ามีระบบเครือข่ายอยู่แล้วให้ตรวจสอบก่อนว่าเครือข่ายนั้นใช้ค่าใดอยู่ก็ให้ตั้งค่าตามนั้น à ส่วนค่าในช่วงที่ 4 จะต้องกำหนดให้ไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-255
ฉ.ที่ช่อง Subnet Mask ให้พิมพ์ค่า 255.255.255.0 เหมือนกันทุกเครื่อง ส่วนค่า Default gateway และ Use the following DNS server addresses ไม่ต้องพิมพ์ (ค่านี้ใช้สำหรับตั้งค่าในการเชื่อมต่อ Internet ร่วมกัน à คลิก OK à OK
ช การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ให้คลิกขวาที่ “My Computer” à Properties
ซ.ที่หัวข้อ Computer description ให้พิมพ์คำอธิบายชื่อคอมพิวเตอร์ à คลิก Change จะได้รูปที่ 9 à ที่หัวข้อ Computer name ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ เช่น PC11-154 ชื่อนี้จะปรากฎให้เห็นในระบบเครือข่าย à ที่หัวข้อ Member of ให้เลือก Workgroup แล้วพิมพ์ชือเครือข่าย เช่น and ทั้งนี้ถ้ามีระบบเครือข่ายอยู่แล้ว จะต้องกำหนดให้ตรงกับเครื่องอื่นที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายด้วย ถ้าหากไม่ทราบต้องดูที่เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน à OK à OK

วิธีตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งค่า IP ในระบบเครือข่าย LAN ถูกต้องหรือไม่
1) กรณีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ME
ก.ให้ดับเบิลคลิกที่ icon ชื่อ “My Network Places” à ดับเบิลคลิกที่ “Entire Network” จะพบชื่อเครือข่าย workgroup ของเรา ถ้าไม่พบแสดงว่ามีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว
ข.หรือตรวจสอบโดย การคลิกที่ Start à Programs à Accessories à MS Dos Prompt เพื่อเข้าสู่ระบบ DOS à พิมพ์ “ping” เว้นวรรคแล้วตามด้วยหมายเลข IP ของเครื่องอื่นที่อยู่ในระบบเครือข่าย เช่น 192.168.11.1 เป็นต้น ถ้ามีสัญญาตอบแสดงว่าการเชื่อมต่อ LAN เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าไม่มีสัญญาตอบแสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
2) กรณีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP
ก.ให้คลิก View Workgroup Computers ในรูปที่ 5 จะพบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทั้งหมด ถ้าไม่พบแสดงว่ามีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว


http://www.dld.go.th/nutrition/e-learning/LAN/SetIP.doc

http://www.kulasang.net/webboard/viewthread.php?tid=8874

http://www.docstoc.com/docs/24037656/__________________________-LAN/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น